måndag 21 december 2009

Skärpt lagstiftning mot barnpornografi

Barnpornografibrott innebär ett hänsynslöst utnyttjande av barn som måste motarbetas på alla sätt. Mer än tio år har gått sedan reglerna om barnpornografibrott senast reformerades. Sedan dess har Internet och annan teknisk utveckling avsevärt underlättat spridningen av pornografiska bilder av barn. Skyddet för barn behöver förstärkas genom en modernare lagstiftning

Idag kan den som är ute efter barnpornografi ha regelbunden tillgång genom Internet utan att något innehav i lagens mening kommer till stånd. I ett lagförslag som nyligen har lämnats till riksdagen föreslår regeringen att även den som betraktar barnpornografiska bilder som han eller hon berett sig tillgång till ska kunna dömas för brott. Den nya regleringen träffar till exempel det fallet att någon betalar för att få titta på bilder på en webbsida.

Med den nya lagen förtydligas de omständigheter som ska kunna leda till att ett brott bedöms som grovt. På så sätt skapas förutsättningar för att domstolarna enhetligare och oftare ska kunna döma för grovt barnpornografibrott.

Det ska också bli lättare att vid svensk domstol döma personer som har begått barnpornografibrott i ett annat land. En svensk medborgare som under en resa utomlands framställer barnpornografiska bilder ska kunna straffas i Sverige oavsett i vilket land brottet har begåtts.

Preskriptionstiden för brottet att framställa pornografiska bilder ska förlängas och då räknas från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Det betyder att utsatta barn kan få upprättelse även relativt lång tid efter att bilderna togs

Dessutom stärks skyddet för fullt pubertetsutvecklade barn. Tidigare har i sådana fall krävts att barnets ålder framgår av den pornografiska bilden eller av omständigheterna kring den. Det har ibland lett till att fotografer eller filmare inte kunnat dömas för brott, trots att de vetat att de avbildat ett barn under 18 år. Med den nya lagen kan den som framställt pornografiska bilder av ett sådant barn dömas för brott även när barnets ålder inte framgår av bilden eller omständigheterna kring den.

Dessa insatser förbättrar bekämpningen av en brottslighet som omsätter stora belopp och finns i många länder. Genom att efterfrågan motarbetas minskar förhoppningsvis också drivkraften att producera och sprida bilder och filmer av barnpornografi. Det är därför ett viktigt steg i arbetet för att förstärka skyddet för barn som utsätts för dessa övergrepp.

lördag 19 december 2009

Se hela bilden

De kanske största ekonomiska skillnaderna i Sverige finns bland pensionärerna. Där finns kvinnor som har de lägsta pensionerna och där finns de mycket förmögna männen. Om man vill försöka skapa bättre rättvisa bland dessa ytterligheter gäller det att rikta in sig på dem som har de lägsta pensionerna.

I veckan införde Alliansen det fjärde jobbskatteavdraget. Den sammanlagda effekten av Alliansregeringens jobbskatteavdrag blir nästan en extra månadslön för en sjuksköterska med ca 21 000 i månadslön.

Vissa pensionärsorganisationer anser dock att jobbskatteavdragen är orättvisa eftersom pensionerna inte omfattas. Men de som arbetar har ofta högre och fler levnadsomkostnader än pensionärer, vilket beror på kostnader för resor, lunch och arbetskläder.

Vi har ersatt det statliga fastighetsskattesystemet med en kommunal fastighetsavgift. Denna reform har gynnat många pensionärer som äger sina bostäder. Dessutom har skatten sänkts för samtliga pensionärer men mest för de med lägst pension. Det gäller alltså att inte bara stirra sig blind enbart på jobbskatteavdragen, utan man måste se på den totala skattesituationen.

Alternativet är socialdemokratiska skattehöjningar på minst 46 miljarder – och de är bara de höjningar de har berättat om. De skattehöjningarna kommer att drabba alla.

fredag 18 december 2009

Ökad rättssäkerhet stärker förtroendet

Om människor ska känna förtroende för rättsväsendet måste brottsligheten bekämpas effektivt. Brotten ska utredas och i största möjliga utsträckning leda till åtal. Tiden mellan polisanmälan och rättegång ska vara kort. Däremot får brottsbekämpningen inte bli så effektiv att den sker på bekostnad av rättssäkerheten.

Rättssäkerheten är avgörande för människors förtroende. Vi kan tyvärr inte fullt ut skydda oss mot misstag inom rättsväsendet. Däremot kan reglerna så långt möjligt vara utformade så att misstag inte leder till att oskyldiga döms.

Vi är nu mitt inne i en genomgång av de regler som ska stärka rättssäkerheten i brottmål. Här är tre punkter där det nu är aktuellt att undersöka behovet av ny lagstiftning:

1. Det är grundläggande att polis och åklagare agerar objektivt i brottsutredande verksamhet. Dock saknas idag uttryckliga bestämmelser om att detta krav på objektivitet gäller även före och efter en avslutad förundersökning (brottsutredning). Det kan behöva tydliggöras hur långt den s.k. objektivitetsprincipen sträcker sig.

2. Brottsutredningar ska noga dokumenteras. Det är viktigt för möjligheten att utreda brott och för att den misstänkte ska kunna få veta vad som läggs till last. Det bör eventuellt bli obligatoriskt att spela in förhör. Det bör eventuellt införas regler för den dokumentation som åklagare bedömer inte har betydelse för utredningen och därför inte tar med i förundersökningsprotokollet.

3. Resning innebär att en tidigare dom upphävs och är en av få möjligheter att angripa en dom som har vunnit laga kraft. Idag saknas särskilda bestämmelser som anger i vilka situationer utredning, till exempel förhör, ska göras när någon har begärt resning. Det är viktigt att resningsförfarandet är tydligt och förutsebart. Det bör prövas om det behövs en särskild lagreglering kring resningsförfarandet.

Alla ska vara säkra på att man får en rättvis och rättssäker behandling om man kommer i kontakt med svenskt rättsväsende. Det ska vi ständigt sträva efter.
Jämför vi med andra länder har vi i Sverige ett stort förtroende för rättsväsendet. Det grundläggande förtroendet har ökat på senare år, mellan år 2006 och 2008, visar uppgifter från Brottsförebyggande rådet. Vi i Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer att fortsätta det arbete som är påbörjat för ett rättsväsende som i alla delar fungerar väl

torsdag 17 december 2009

Omförsäkring – inte utförsäkring

Alliansen vill reformera ett misslyckat socialförsäkringssystem där 140 personer förtidspensionerades varje dag. Av dessa var 10 ungdomar under 25 år. Idag är det tvärtom och förtidspensioneringarna har minskat med över 50 000 människor, vilket motsvarar Ängelholm och Landskrona tillsammans. Vi är glada och stolta över denna utveckling och med den nya reformen hoppas vi kunna nå ännu bättre resultat.

Därför är det viktigt att inte glömma bort alla de sjukskrivna människor som under förra regeringen varken fick rehabilitering eller hjälp till ett jobb. Vi förändrar nu sjukförsäkringen för att dessa människor aldrig ska hamna i samma situation igen.

En av mina väninnor arbetade inom vården i över 20 år, men blev sedermera sjukskriven. Hon ville dock inte bli förtidspensionerad utan kämpade med näbbar och klor för att kunna återvända till arbetslivet på hennes villkor. Till slut lyckades hon och numera arbetar hon 75 procent på ett nytt jobb. Det är just denna typ av anpassning av arbetsmöjligheterna som reformen av sjukförsäkringarna eftersträvar.

Sen maktskiftet 2006 har antalet sjukfall i Skåne minskat nära 10 000 människor, vilket är en nedgång med 44 procent. För Malmös del handlar nedgången om drygt 2 000 personer, dvs 42 procent. Det visar att Alliansregeringens politik ger positiva resultat.

Rehabiliteringskedjan ger varje sjukskriven ett individuellt stöd och en tydlig plan. När hälsan så tillåter kan denna person återgå till arbetet. Ingen ska fastna i sjukskrivning och därför finns en övre gräns i sjukförsäkringen på 2,5 år. Därefter övertar arbetsförmedlingen ansvaret. Ingen kommer stå utan ersättning eller stöd.

Alla sjuka måste erbjudas en chans att återkomma till arbetet. Men den som är för sjuk för att arbeta ska självklart få permanent sjukersättning. Det är kärnan i reformen. Människor utan arbetsförmåga tvingas inte tillbaka till arbete och för att säkerställa detta har vi inom Alliansen genomfört en översyn av regelverket.

Många känner oro för de nya förändringarna. Det är naturligt och förståeligt. Men vi förändrar reglerna för att underlätta återgången till arbete för att de som vill och kan ska kunna återgå till jobbet efter egen förmåga.

Det är därför så sorgligt att debatten har präglats av högljudda absurditeter när det egentligen handlar om att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden. Högljuddheten visar bara oppositionens idétorka och desperation – för vem kan vara emot att hjälpa människor till arbete?

onsdag 25 november 2009

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Onsdagen den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Denna dag uppmärksammades i Riksdagen med ett seminarium på samma tema. Talmannen Per Westerberg öppnade seminariet med ett inledningsanförande i vilket han underströk vikten av fortsatt kamp mot våldet mot kvinnor – både i Sverige och internationellt.

Gun Heimer är professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer Hon är även överläkare och föreståndare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, obstetrik och gynekologi vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Hon höll ett mycket uppskattat föredrag där hon underströk vikten av att uppmärksamma problemet med våld mot kvinnor på en bred front och att anmälningsbenägenheten måste öka. Hon nämnde även Kvinnofridslinjens jourtelefonlinje 020-50 50 50 som en viktig kanal för att kunna nå de utsatta kvinnorna.

Christer Hallerby, statssekreterare för integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, pekade även han i sitt tal om vikten av internationellt samarbete för att minska våldet mot kvinnor. Han beskrev även regeringens arbete för att möta detta problem och pekade på behovet av informationsspridning och förbättrat samarbete mellan samhällets olika aktörer.

Efter hans anförande frågade jag honom om varför inte Sverige, (som ratificerade FN:s Kvinnokonvention CEDAW redan 1981,) har lagstiftat om förbud mot tvångsäktenskap. Tvångsäktenskapen är ju inget annat än legaliserade våldtäkter. Christer Hallerby svarade att frågan är under utredning.

Sammantaget var det ett mycket givande seminarium och kampen mot våldet mot kvinnor fortsätter med oförminskad styrka. Jag kommer personligen att lägga stor kraft inom detta tyvärr högst angelägna område.

måndag 16 november 2009

Metallstölder kräver större uppmärksamhet

Metallstölder har länge varit ett problem och nu ökar de åter. Världsmarknadspriset på koppar har stigit med 120 procent sedan årsskiftet vilket kan påverka stöldbenägenheten. Nyligen utsattes Göteborgs Spårvägar för stöld av kopparkabel men stölderna pågår över hela landet. Ett solenergiföretag i Finspång bestals också nyligen på koppar värderat till över en miljon. Även företaget Metallvärden i Lesjöfors förlorade åtta ton koppar för flera hundratusen vid en stöld i november.

Metallstölderna leder till i kommunikationsstörningar, produktionsförseningar och fördröjer byggandet. Dessutom drabbas allmänheten av följdeffekterna. Det stjäls för stora värden årligen och försäkringspremierna har ökat för företag som hanterar metaller. Det allvarligaste problemet är emellertid säkerhetsriskerna. Stölderna slår ut eller hotar att slå ut delar av samhällets infrastruktur. Järnvägen mellan Skåne och Blekinge utsätts regelbundet för stölder så att trafiken stoppas. Radiomaster slaktas på sina delar så att radiotrafiken slås ut. Kraftbolag blir bestulna på sina kablar vilket hotar elförsörjningen. Frågan är om inte kabelstöld borde rubriceras som sabotage.

I juli 2008 dömdes fem män till fängelse av Göteborgs tingsrätt för omfattande metallstölder. Domen var ett direkt resultat av polisprojektet Kopparorm i Västra Götaland. Organiserad brottslighet ligger ofta bakom metallstölderna men trots det prioriteras de lågt av Rikspolisstyrelsen. Det är märkligt på grund av den stora ökningen av metallstölder. Därför bör erfarenheterna från Kopparorm användas nationellt.

Rikskriminalen fick för två år sedan i uppdrag att kartlägga metallstölderna eftersom samlad kunskap om skadeverkningarna för samhället saknades. Kartläggningen gav tyvärr inte några större resultat. Det är beklagligt och kan i värsta fall medföra ödesdigra konsekvenser för samhället och företagen.

Samhället måste anpassa brottsrubricering och straffsatser utifrån metallstöldernas farliga samhällseffekter. Att stjäla metall är mycket allvarligt men domstolarnas hantering av metallstölder verkar tyda på viss ovana med denna typ av kriminalitet. Det saknas inte relevanta straffskalor eller möjlighet till brottsrubricering men trots det motsvarar åtalsrubricering eller påföljd sällan de faktiska företags- eller samhällseffekterna.

Metallstöldernas negativa effekter påverkar alltså samhällets funktion i grunden, främst infrastrukturen som vi alla är beroende av. Därför ligger det i allas intresse att metallstölderna stoppas och gärningsmännen lagförs på ett relevant och kraftfullt sätt.

Inge Garstedt (M), Malmö
Riksdagsledamot i Justitieutskottet

torsdag 12 november 2009

En ung flicka skändas var 15:e sekund

Varje minut, dygnet runt utsätts fyra unga flickor för könsstympning. Enligt Amnesty har över 130 miljoner kvinnor drabbats och ytterligare två miljoner unga flickor faller offer årligen. Sverige bedriver en aktiv politik för att stoppa könsstympningen, både här hemma och i övriga världen. Regeringen föreslår därför förlängd preskriptionstid för könsstympning som begås mot barn.

Könsstympning, inklusive medhjälp och förberedelse därtill, är kriminella handlingar i Sverige. Detta gäller även om övergreppet sker utomlands och offret bor i Sverige. Stympningen innebär att man skär bort flickans yttre könsorgan helt eller delvis. Ofta sys flickans kön ihop. Allt sker i regel utan bedövning eller hänsyn till infektionsrisken. Vissa försvarar könsstympning med religiösa argument, men enligt UNICEF finns ingen religiös grund. Istället handlar om att förtrycka kvinnans sexualitet och självkänsla.

Majoriteten könsstympningar sker mot unga flickor mellan fem och femton år. Nuvarande preskriptionstid är tio år, men den räcker inte. Brottet hinner ofta preskriberas innan flickan bli myndig eller gör anmälan eftersom hon är så ung när brottet begås.

Många fall upptäcks inte förrän långt senare. För att kunna straffa för könsstympning krävs att brottet kommer till åklagarens kännedom innan det hinner preskriberas. Regeringen föreslår därför att preskriptionstiden vid könsstympning ska börja när offret fyllt arton år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Jag är extra glad för propositionen eftersom jag har varit engagerad i frågan länge, ända sedan 90-talet. Regeringens initiativ är ännu ett steg på vägen i kampen mot dessa avskyvärda övergrepp.

Det räcker med att sätta sig in i den könsstympade flickans liv för att inse att allt måste göras för att förhindra dessa avskyvärda brott. Regeringens förslag kan inte förhindra brotten, men vi får en bättre möjlighet att straffa och avskräcka de inblandade.

tisdag 3 november 2009

Vi välkomnar kommunals utredning

Tänk dig att ditt hem brinner eller att du blivit akut sjuk. Brandkår eller ambulans är på väg, men kommer inte fram eftersom ungdomar kastar sten på dem. Hur skulle det kännas? Hur känns det för utryckningspersonalen som inte sällan riskerar livet för att rädda våra liv och egendom?

På senare tid har media uppmärksammat attacker mot brandmän. Under flera år har brandmän och ambulanspersonal utsatts för stenkastning över hela landet, främst i storstadsregionerna.

Det handlar inte om några oskyldiga upptåg. Tvärtom handlar det ofta det om planerade aktioner. Ibland ringer man efter ambulans bara för att kunna kasta sten på den när den anländer. Det övergår vårt förstånd hur sådana gärningsmän ”tänker” när de begår sådana avskyvärda handlingar.

Överfallen undergräver samhällstryggheten. Om ambulanser och brandkår behöver poliseskort för att kunna nå olycksplatsen kanske hjälpen kommer för sent. Om vi tvingas tvivla på samhällets förmåga att ge undsättning är vi alla illa ute. Alla goda krafter oavsett partifärg måste samarbeta för att få slut på detta samhällssabotage.

Den här utvecklingen ger anledning till rejäl oro och därför både uppskattar och välkomnar vi Kommunals engagemang och snabbutredning av problemen. Även Brandmännens riksförbund har vädjat om en lagändring. De vill se en lagändring så att angrepp mot utryckningspersonal samlas under ett eget kapitel i brottsbalken. Deras oro är berättigad och rättsamhället måste snabbt finna en lösning.

Välfärd är vård och skola, omsorg och arbete. Välfärd är också rätten att känna sig trygg, både på gator och torg såväl som i hemmet.

måndag 26 oktober 2009

Hoppet gror i Rosengård

Rosengårds största problem är utanförskapet. Människor från hela världen har flytt undan krig, förtryck och orättvisor och kommit dit. Arbetslöshet, trångboddhet och uppgivenhet leder till hopplöshet. En sådan marginalisering är en farlig grogrund för utslagning och kriminalitet. Det kan även gynna framväxten av extremism.

Det är socialdemokraternas bristande jobbpolitik som har orsakat Rosengårds problem. Under decennier har de inte bara suttit med armarna i kors - de har även blundat och vänt många ryggen. Trots att problemen har varit uppenbara har S föredragit passiviteten framför ansvarstagande. Det är oacceptabelt.

Debatten om Rosengård måste vara sansad och vi får inte svartmåla människor genom att dra alla Rosengårdsbor över en kam. Vi måste skapa en konstruktiv grundsyn kring den underliggande problematiken som möjliggör positiva åtgärder. På så sätt undanröjer vi både orsaker och symptom.

Utbildning är grunden för integration och en förutsättning för positiv utveckling. Därför har Alliansen reformerat svenska för invandrare, den så kallade SFI-utbildningen. I Borås kan man läsa SFI på högskolan och i Skaraborg varvas SFI med yrkespraktik. I somras satsade alliansregeringen tre miljoner extra på ökad genomströmning av SFI-eleverna i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. I dessa städer vill man även koppla SFI till yrkesutbildning. Sådana initiativ ökar förutsättningarna för en effektiv SFI-utbildning som gagnar både elever och samhälle.

Vi måste skapa en trygg arbetsmiljö i skolan som både uppmuntrar och möjliggör det självförverkligande som vi alla har rätt till. Det är inte bara kommunens och föräldrarnas ansvar - det är deras skyldighet.

Vi måste även säkerställa kvinnofriden. Flickor och kvinnor har trakasserats eftersom de anses sakna "tillräckligt täckande klädsel". Det är oacceptabelt och måste stävjas av polisen och skolledningarna.

Jag träffar ofta Malmöungdomar från alla stadsdelar och nästan alla har samma drömmar. De vill få en god utbildning, skaffa ett bra arbete och bilda familj. Här spelar föräldrarna en stor roll som förebilder och deras ansvar för ungdomarna får inte underskattas. Regeringens läsa-skriva-räkna-satsning för årskurserna 1- 3 med 1000 kronor per barn och år, tillsammans med lärarlyftet, kan också förbättra situationen.

I augusti försökte extremisterna i Reclaim Rosengård utnyttja oroligheterna men de boende vägrade hörsamma ropen på revolution. Tvärtemot - extremisterna blev utslängda av ett samlat Rosengård vilket skickar en klar signal att extremister inte är välkomna. Det är glädjande och lovar gott inför framtiden.

Framtiden ser ljusare ut än på länge. Närpolissatsningen i Rosengård med 20 poliser per dygn har förbättrat tryggheten för de boende. Brottsanmälningarna har sedan maj sjunkit med 13 procent och även antalet bränder i Herrgården har minskat.

Polisnärvaron har ökat tryggheten och det är efterlängtat.

torsdag 8 oktober 2009

Oppositionen är enig i sin splittring

I tisdags presenterade oppositionen sina skuggbudgetar på samma dag – men där upphörde enigheten. Det rödgröna vänsterexperimentet ser just politisk enighet som sitt paradlöfte inför valet 2010. Om skuggbudgetarna är någon form av indikation på sagda enighet har oppositionen en lång väg att vandra.

De rödgröna utger sig för att vara ett samlat regeringsalternativ. Då kan det ju verka märkligt att de inte ens kan samla sig kring en gemensam budget. När man läser deras förslag inser man snabbt varför – enigheten handlar enbart om höjda skatter, men därefter spretar det betydligt.

Vänsterpartiet vill chockhöja skatterna med hela 55 miljarder. Ur det perspektivet ter sig nästan Socialdemokraternas och Miljöpartiets krav på 20 respektive 17 miljarder som måttfulla, men så är det naturligtvis inte. Den socialdemokratiska medicinen mot finanskrisens effekter är mer av allt åt alla hela tiden utan tanke på ansvarsfullhet eller verklighetsanpassning. I den socialdemokratiska världen är företag och människor ymnighetshorn som alltid kan beskattas när socialdemokratin drabbats av idétorka.

Totalt sett innebär Socialdemokraternas skuggbudget ett dråpslag mot arbetslinjen. De vill göra det dyrare att anställa, vilket drabbar främst ungdomar och invandrare. De accepterar de tre första jobbskatteavdragen, men är emot det fjärde. Detta resonemang är mycket märkligt eftersom både Företagarna och LO menar att arbetslinjen och jobbskatteavdragen har inneburit mellan 80 000-100 000 nya jobb. Vänsterpartiet visar här sitt arbetsfientliga ansikte genom sina krav på kraftigt höjda skatter för alla som tjänar över 20 000 kr per månad. För ett vårdbiträde i Malmö betyder det minst en månadslön mindre om året.

Oppositionens splittring visar att deras regeringsduglighet starkt kan ifrågasättas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill tömma Sverige på riskkapital genom att återinföra förmögenhetsskatten. Miljöpartiet inser riskkapitalets jobbskapande betydelse och är nöjda med att den har avskaffats. Å andra sidan vill Miljöpartiet försämra tillvaron för alla av oss som behöver bilen i arbetet eller på fritiden genom att chockhöja bensinpriset med två kronor.

Sammanfattningsvis visar oppositionens budgetar tre saker. De är ordentligt splittrade och saknar en enhetlig politisk vision. De är jobbfientliga eftersom höjd skatt på arbete ökar arbetslösheten. De vill minska människors frihet att själva få bestämma över sina liv. Det är tur för Sverige att de är i opposition.

fredag 2 oktober 2009

Fråga till statsministern om skattelättnad för pensionärer

Den 1 oktober var det ånyo dags för statsministerns frågestund. Där ställde jag en fråga om skattelättnader för pensionärer. Läs mer här.

fredag 25 september 2009

Jättetack för ert stöd!

Nu är rösterna rösterna i provvalet i Skåne färdigräknade. Resultaten i sin helhet kan ni se här.

Även om resultatet i sig inte är avgörande för den slutgiltiga placeringen på riksdagsvalsedeln vill jag ändå framföra mitt stora tack till alla er som har röstat på mig.

Jag är mycket glad över ert stöd och det förtroende som ni har visat mig. Min ambition är att visa mig värdig ert förtroende och arbeta vidare för Malmö och Skåneregionen.

Alla som är engagerade inom politiken vet att den mest avgörande faktorn till framgång är den grad av förtroende man kan få hos partivänner och väljare.

Nu gäller det vi fortsätter att arbeta gemensamt för att få förnyat förtroende hos väljarna i Skåne och i Sverige. Vi ska också arbeta hårt för borgerlig majoritet i Malmö

Alliansen har effektivt visat att borgerligheten är mycket bra på att leda vårt land.

onsdag 16 september 2009

Fler poliser gör skillnad

Allians för Sverige tillför ytterligare fyra miljarder till rättsväsendet för i år och nästa år. Satsningarna under mandatperioden är därmed de största någonsin. Skälet till de stora satsningarna är det arv den förra socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig där brott och otrygghet tilläts breda ut sig över landet.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Brottsligheten ska minska och människors trygghet fortsätta att öka. Allians för Sverige har därför gjort en kraftig upprustning av hela rättsväsendet från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård.

Under mandatperioden höjs rättsväsendets anslag med drygt 5 miljarder. Dessutom har engångsvisa tillskott gjorts med nära 2,5 miljarder. Alliansens ansvarstagande för Sveriges ekonomi har möjliggjort satsningarna trots kärva ekonomiska tider.

Genom de stora tillskotten i budgeten kan antalet poliser öka kraftigt. Under mandatperioden ökar antalet poliser med drygt 2 500 och Sverige kommer nästa år att ha 20 000 poliser. Så många poliser har Sverige aldrig tidigare haft. Fler poliser gör skillnad och gör det möjligt att långsiktigt säkra tryggheten genom ökad polisnärvaro.

Det är viktigt för alla och inte minst för människor som bor i områden med ett stort utanförskap.Miljardförstärkningen ska komma människor till del genom färre brott och färre brottsoffer, fler brott som klaras upp och kortare tid mellan brott och rättegång.

Samhället ska tidigare och tydligare ingripa mot ungdomars brottslighet och straffen för våldsbrott kommer att skärpas under mandatperioden.

Arbetslinjen och de insatser som genomförs för att bekämpa utanförskap och segregation har brottsförebyggande effekter.

I områden och miljöer där många människor saknar arbete, där missbruk och sociala problem finns, ökar risken att dras in i kriminalitet och missbruksberoende.

Alliansens arbete med att rusta rättsväsendet och att stärka arbetslinjen lägger grunden för att långsiktigt skapa ett tryggare Sverige där hederlighet och arbete ska löna sig.

torsdag 3 september 2009

Moderater välkomnar Kommunals utredning

Tänk dig att ditt hem brinner eller att du blivit akut sjuk. Brandkår eller ambulans är på väg, men kommer inte fram eftersom ungdomar kastar sten på dem. Hur skulle det kännas? Hur känns det för utryckningspersonalen som inte sällan riskerar livet för att rädda våra liv och egendom?

På senare tid har media uppmärksammat attacker mot brandmän. Under flera år har brandmän och ambulanspersonal utsatts för stenkastning över hela landet, främst i storstadsregionerna.

Det handlar inte om några oskyldiga upptåg. Tvärtom handlar det ofta det om planerade aktioner. Ibland ringer man efter ambulans bara för att kunna kasta sten på den när den anländer. Det övergår vårt förstånd hur sådana gärningsmän ”tänker” när de begår sådana avskyvärda handlingar.

Överfallen undergräver samhällstryggheten. Om ambulanser och brandkår behöver poliseskort för att kunna nå olycksplatsen kanske hjälpen kommer för sent. Om vi tvingas tvivla på samhällets förmåga att ge undsättning är vi alla illa ute. Alla goda krafter oavsett partifärg måste samarbeta för att få slut på detta samhällssabotage.

Den här utvecklingen ger anledning till rejäl oro och därför både uppskattar och välkomnar vi Kommunals engagemang och snabbutredning av problemen. Även Brandmännens riksförbund har vädjat om en lagändring. De vill se en lagändring så att angrepp mot utryckningspersonal samlas under ett eget kapitel i brottsbalken. Deras oro är berättigad och rättsamhället måste snabbt finna en lösning.

Välfärd är vård och skola, omsorg och arbete. Välfärd är också rätten att känna sig trygg, både på gator och torg såväl som i hemmet.

måndag 31 augusti 2009

Stödjer du den organiserade brottsligheten?

Få vanliga människor kan tänka sig att lägga ett par tusenlappar i en insamlingsbössa för den internationella organiserade brottsligheten. Men det är precis vad man kan göra om man handlar på den svarta marknaden eller köper piratkopierade varor som t ex väskor, klockor eller kläder.

Många glömmer eller förtränger att den svarta ekonomin ofta försörjer den grova och organiserade brottsligheten. Genom att köpa svart eller piratkopior så stödjer man mörka krafter som man annars skyr som pesten.

Det finns en lockelse i att köpa en billig piratkopia. Man vill få del av originalets prestige och därigenom få ökat välbefinnande. Men det är inte bara olagligt, man stödjer även en storindustri som i bästa fall "bara" är kriminell - i värsta fall kan den finansiera terrorism och annan samhällsomstörtande verksamhet.

En annan aspekt av piratkopior är att få vet hur de tillverkas. Troligen produceras de i fabriker där omtanken om personalen minst sagt är bristfällig. Därför är risken stor att man stödjer barnarbete och människor som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Till det skenbart låga priset tillkommer ett påslag av mänskligt lidande och ett sådant pris vill vi inte betala.
De flesta människor är laglydiga och vill inte stödja grov kriminalitet Det är oftast enkelt att skilja på rätt och fel, på vad som är mitt och ditt. Människor är i stort sett laglydiga och vill göra rätt för sig. Det är bra eftersom rättssamhället ytterst vilar på den enskilda människans vilja att leva och uppträda lagligt.

Ibland rycker dock vissa på axlarna och tänker att "det är väl inte så farligt om jag…", men det är en farlig väg att gå. Att någon enskild person tar en genväg och anlitar svart arbetskraft, köper varor utan kvitto, köper piratkopior eller besöker svartklubbar är i praktiken försumbart, men om många människor tänker och agerar så är vi alla illa ute.

Därför handlar det inte om att man "sparar några tusen" genom att ta en moralisk genväg – man underminerar hela samhället genom att direkt eller indirekt stödja samhällsomstörtande kriminalitet. På sikt leder det till att man stärker den organiserade brottslighetens fotfäste. Det är knappast en utveckling som någon vanlig människa eftersträvar.

Alliansen har infört en rad reformer som ROT-avdraget och hushållsnära tjänster. De underlättar för människor att agera lagligt och ekonomiskt. Reformerna innebär alltså att man dels gör en privatekonomisk besparing, man bidrar till att skapa fler jobb på en vit marknad och att man sätter käppar hjulen för den organiserade brottsligheten.

Dessutom – konsumentskyddet vid fel i vara eller tjänst gäller enbart de som agerar laglydigt. Genom att låta bli att köpa piratkopior här hemma eller utomlands så minskas risken för att stödja barnarbete, slaveri och grov internationell brottslighet.

söndag 30 augusti 2009

Skärpt syn på brottsbekämpning

Alla Malmöbor vet att situationen i Rosengård är allvarlig. Situationen kunde dock ha varit värre om det inte hade varit för den förbättrade polisnärvaron i området. Öppen och konstruktiv samverkan mellan boende och polisen är en förutsättning för lugn och trygghet.
Den ökade polisnärvaron i Rosengård är ett direkt resultat av Alliansens satsningar på förebyggande och ingripande brottsbekämpning. I våras utexaminerades ett rekordstort antal poliser från våra polishögskolor och fler är väg. Vi får dock inte invaggas i falsk trygghet – trots att goda resultat har uppnåtts återstår mycket.

Brottsbekämpningen hade länge varit eftersatt. Därför var en av våra absolut viktigaste frågor i valet 2006 att återställa förtroendet för polis och rättsväsende. Vi har således ökat antalet poliser. Under förra året fick Malmö en ny polis varje vecka och totalt har vi 703 närpoliser i Skåne, varav 219 i Malmö. Skåne har nu totalt fler än 2 300 poliser.
Samtidigt fortsätter vi upprustningen av hela rättskedjan - poliser, åklagare, domstolar och kriminalvård. Hittills har rättsväsendet fått 2,5 miljarder mer. Nästa år har vi 20 000 poliser - 3 000 fler än 2006. Den organiserade brottsligheten bemöts med 200 personer fördelade på nio aktionsgrupper, varav en här i Malmö.

Vi har skärpt strafftiden för mord och förbättrat samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Dessutom hoppas vi kunna skärpa straffen för våldsbrott. Den organiserade brottsligheten bemöts med nya tvångsmedel som buggning samt förverkande av vinster och tillgångar från brottslig verksamhet, t ex fastigheter, fordon och pengar.

Samtidigt satsas kraftfullt på insatser för att öka kvinnofriden och minska våldet mot kvinnor. Att minska kvinnors utsatthet är en fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Alliansen tar brottsligheten både i Sverige om inom EU på stort allvar. Straffskärpning för brottslingarna och omsorg för brottsoffren ökar tryggheten och rättssäkerheten. Det har vi medborgare rätt att kräva av rättssamhället – både i Sverige och i Europa.

tisdag 21 april 2009

Förbättra samarbetet mot grov brottslighet

Människohandlare, narkotikasmugglare och bankrånare utsätter oss medborgare för allvarliga brott. Drivkraften är nästan alltid densamma. Det handlar om att tjäna pengar. Är det stora belopp kan det bli aktuellt med penningtvätt för att dölja den kriminella bakgrund som pengarna har.

Organiserad brottslig verksamhet får sällan sitt slut genom ett eller flera fängelsestraff. Andra personer, kurirer och medarbetare, fyller snabbt ut luckorna – och verksamheten kan fortsätta som förut.

Det räcker i dag inte med att rikta in sig på kriminella utövare. Samhällets insatser måste även vara orienterade mot grunden och smörjmedlet för organiserad brottslighet – kriminella pengar och vinster av brott.

I alliansregeringens nationella mobilisering mot grov organiserad brottslighet som nyligen inletts är självklart polis och åklagare viktiga aktörer, men även andra som till exempel Skatteverket, Tullen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Även lagar och regler måste anpassas efter utvecklingen. Ett nytt kraftfullt verktyg infördes i fjol och har gjort det enklare för polisen att ta hand om vinster som har sitt ursprung i grova brott. Det kan röra sig om pengar men också föremål: bilar, båtar, motorcyklar och klockor.

Ännu ett viktigt steg har nu tagits genom en ny lag mot penningtvätt, som gör det lättare att beivra brottslighet och efterföljande penningtvätt. Sedan tidigare har bland annat banker, valutaväxlare och kasinon ett särskilt ansvar för att deras verksamheter inte utnyttjas för illegala syften. Bolag som erbjuder bokförings- och revisionstjänster är exempel på aktörer som nu tillkommer. Samma gäller för advokater och revisorer.

I den nya lagen ställs krav på att aktörer som omfattas av lagen måste lära känna sin kund. Kontroll av en verklig huvudmans identitet och att ta reda på uppgifter om en affärsförbindelses syfte är några exempel på vad som kan behöva göras för att förhindra brott. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen. Vissa nya och skärpta möjligheter att ingripa införs.

Lagen har sitt ursprung i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet, som EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra. Internationellt samarbete är viktigt mot penningtvätt, där skillnader i lagar och regler mellan länder utnyttjas för att dölja kriminella pengars ursprung.

Den tidigare regeringen förhalade införandet av en effektiv lagstiftning mot penningtvätt vilket öppnade möjligheter för kriminella. Sverige ådrog sig internationell kritik – något som alliansregeringen nu har rättat till.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är eniga om att kraftigt förstärka arbetet mot grov organiserad brottslighet. Vår förhoppning när vi nu gått in i ett Europaår med val till Europaparlamentet i juni och ett svenskt ordförandeskap i EU i höst är att samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet ytterligare förbättras. Samtidigt ska brottsofferfrågor och rättssäkerhetsgarantier inom EU sättas i fokus.

tisdag 14 april 2009

Ny politik för gränsöverskridande brottslighet

Europa har förändrats de senaste 50 åren. Där vi tidigare såg motsättningar och krig ser vi idag ett gränslöst samarbete mellan Europas länder. Vi européer rör oss genom Europa på ett sätt som tidigare generationer aldrig kunnat föreställa sig. Detta är självfallet positivt. Men även brottsligheten rör sig lättare. Nästan all narkotika som finns i Sverige kommer hit via annat EU-land. Människohandel och IT-brottslighet är till sin natur gränsöverskridande. Svenska kriminella gäng ingår i internationella nätverk.

För att komma till rätta med brottsligheten i Sverige räcker det därför inte att vi i Sverige blir bättre på brottsbekämpning. Den internationella brottsligheten måste bekämpas redan innan den kommer hit. Vi måste därför samarbeta mer kring brottsbekämpning i Europa.

Vi måste bli bättre på att utbyta information. Om varje medlemsland helt på egen hand ska bygga upp en kunskapsbas om den internationella brottsligheten kommer kriminaliteten alltid ha övertaget. Vi har redan kommit överens om flera instrument om informationsutbyte mellan brottbekämpande myndigheter. Vi håller just nu på och genomför en överenskommelse som kopplar samman våra länders bilregister, DNA-register och fingeravtrycksregister. Att lättare få fram DNA eller fingeravtryck från andra länder kommer leda till att fler narkotikasmugglare och människohandlare åker fast.

Dessutom måste våra brottsbekämpande myndigheter bli bättre på att samarbeta i större utredningar. Europol förbättrar samarbete mellan respektive lands polis mot organiserad brottslighet och terrorism. Eurojust underlättar samordnade utredningar mellan Europas åklagare i stora brottsutredningar.

Vi måste också se till att lagstiftningen mot den allra grövsta brottsligheten har vissa gemensamma inslag. När det gäller t.ex. narkotika och människohandel är det rimligt att det finns vissa miniminivåer för vad som ska vara straffbart. Om ett land ser mindre allvarligt på narkotikabrott leder det till att narkotikan rör sig lättare i hela Europa.

Vi har inom EU också kommit överens om instrument för att erkänna varandras domar och beslut. Döms man till fängelse i ett annat medlemsland ska man helst avtjäna straffet i sitt eget land. Döms man till böter i ett land ska böterna kunna drivas in över hela EU. Det kunde tidigare ta lång tid att få misstänkta brottslingar överlämnade mellan medlemsstaterna. Nu kan det gå på några dagar. Den enskilde slipper långa frihetsberövanden i väntan på överförande och förutsebarheten ökar. Vi kommer arbeta för att dessa åtgärder ska följas av fler och att de vi redan kommit överens om förbättras.

Ett förstärkt samarbete om brottsbekämpning måste dock gå hand i hand med ett utbyggt skydd för den enskildes rättigheter inom EU. Vi behöver komma överens om ökad rättssäkerhet i brottmål vad gäller exempelvis rätt till försvarsadvokat, tolkning och information om vad man är misstänkt för. Dessutom behöver skyddet för enskildas personuppgifter stärkas. En nödvändig balans mellan brottsbekämpning och den enskildes rättigheter måste upprätthållas.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet och några veckor senare blir Sverige ordförandeland i EU. Vi Moderater vill förstärka samarbetet inom EU mot narkotika, människohandel och annan grov gränsöverskridande brottslighet, samtidigt som rättssäkerhetsgarantier och brottsofferfrågor sätts i fokus.

fredag 27 mars 2009

Skriftlig fråga om stenkastning mot utryckningspersonal

Tänk er att bostaden brinner eller att ni har blivit akut sjuka. Brandkåren eller ambulans är på väg. Tyvärr kommer de inte fram. Dina grannar kastar nämligen sten på dem. Hur skulle ni känna det? Hur tror ni att det känns för utryckningspersonalen? Vi måste se stenkastningen för den är och utdöma straff därefter. Allt annat vore ett grovt svek mot ett rättssamhälle där alla kan känna sig trygga på gator och torg såväl som i hemmet.

Bland det mest mänskliga man kan göra är att hjälpa människor i nöd. Vissa människor viger hela yrkesliv för att rädda liv och skydda egendom. Många av dem arbetar inom vård, polis och brandförsvar. Vad är då mer ruttet än att kasta sten på dem som vill hjälpa skadade eller de vars hem står i lågor?
Mot denna bakgrund ställde jag en skriftlig fråga om detta till justitieminister Beatrice Ask. Själva frågan och svaret kan du hitta här.

tisdag 24 mars 2009

Vet du vad som händer på nätet?

Internet är fantastiskt. Det är lätt att berömma nätet, men det är tyvärr lätt att glömma bort baksidorna. Ny statistik visar att nästan sex av tio tjejer mellan 15 och 18 års ålder uppger att de utsatts för oönskade sexkontakter på nätet, s k internetgrooming. Att unga tjejer och killar utsätts för den här typen av kontakter är skrämmande och än värre är att trenden verkar öka. Sedan 2005 har antalet försök till sexkontakter med unga tjejer ökat med nästan 20 procent. Det är en utveckling som vi varken kan eller får blunda för.

Det är dags att vi på allvar sätter stopp för all internetgrooming. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen och förslår ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, t ex på internet, där det finns risk för sexuella övergrepp vid ett möte med barnet.

Det betyder större möjligheter att ingripa redan när sexuella övergrepp planerats och kontakten med barn tas innan möjligheten till övergrepp sker. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år. Lagen – som föreslås träda i kraft redan 1 juli 2009 – är ett viktigt första steg mot internetgrooming och banar vägen för kraftfulla satsningar för ett säkrare internet.

Men en ny lagstiftning är bara en del av det som behövs. Alla föräldrar måste också ta ansvar för att unga inte far illa på nätet och det är viktigt att man som förälder tar sig tid och engagerar sig i sina barns internetvanor. Det som krävs är engagemang och upplysning om vad barn och ungdomar kan möta i olika chattrum och på communities.

Att vuxna tar sig tid att prata om farorna när man chattar med okända personer är viktigt för att komma åt de personer som så hänsynslöst använder dessa sidor på nätet med syfte att utnyttja unga tjejer. Det är viktigt att få unga tjejer att förstå detta och värna om sig själva och sin integritet. Även skolorna måste ta sitt ansvar med till exempel undervisning i farorna med internet för alla elever.

Internet är gränsöverskridande, men det är tyvärr även brottslighet. Vi behöver alla engagera oss mera för att se till att våra barn fortsatt kan nyttja internets goda sidor, utan att riskera fara. När internet växer ser vi tyvärr också att alltfler unga tjejer utsätts för internetgrooming. Ska vi sätta stopp för detta måste vi agera nu. I våra hem, i skolorna, i politiken, och främst av allt, på nätet.

onsdag 18 mars 2009

Krafttag mot trafficking och prostitution

Slaveriet finns mitt bland oss. Barn, kvinnor och män, från början lurade av falska löften eller utsatta för hot och våld, är här i vårt land utan kontakter och pass och kan varken språk eller lagar.

Människohandel – vår tids slaveri – är ett mycket allvarligt brott. Många har del i denna brottslighet. Naturligtvis människohandlarna som cyniskt utnyttjar sina medmänniskor. Handeln med människor förutsätter en marknad där det går att tjäna pengar och alla som agerar på den marknaden har därför också ett ansvar.

I kampen mot människohandel och annan grov organiserad brottslighet har polis och åklagare fått effektivare verktyg. Hemlig rumsavlyssning kan nu användas för att samla bevis mot allvarliga brott sedan domstol gett tillåtelse. Regler som ökar möjligheten att ta i beslag utbyte från allvarlig brottslighet har också trätt i kraft på senare tid.

För att förstärka arbetet mot det som är grov organiserad brottslighet – människohandel, narkotikasmuggling, vapenhandel m m – inrättas under våren och försommaren nio aktionsgrupper, spridda över landet, med 200 specialutbildade poliser. Flera andra satsningar genomförs, bland annat för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället och för att göra samarbetet mellan kommun, polis, näringsliv och andra aktörer bättre.

För att särskilt bekämpa sexuell människohandel, trafficking, och prostitution har alliansregeringen tagit fram en handlingsplan med 36 konkreta åtgärder. Genom handlingsplanen ges människor ökat skydd och stöd i form av uppsökande verksamhet, skyddat boende och rehabiliteringsinsatser. Särskilda åtgärder riktas till barn och ungdomar.

Det handlar även om stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad kunskap och ökad nationell och internationell samverkan. Satsningar görs till exempel för att utbilda lärare, polis, åklagare och domare och för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster. Samarbete mellan länder är en nödvändighet mot brottslighet som rör sig över gränser. Stöd till samarbete mot människohandel i Östersjöregionen är en av flera insatser på detta område.

Tillsammans gör dessa insatser det betydligt svårare att tillhöra grov organiserad brottslighet, på samma gång som hjälp och stöd för de som lever i skuggan av våld och övergrepp förstärks. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är eniga om dessa satsningar.

Sverige blir ordförande i EU hösten 2009. Vi i Alliansens partier hoppas då kunna förstärka kampen mot narkotika, människohandel och annan grov gränsöverskridande brottslighet inom EU ytterligare, samtidigt som brottsofferfrågor och rättsäkerhetsgarantier sätts i fokus.

tisdag 17 mars 2009

Kraftsamling mot kriminella pengar

Människohandlare, narkotikasmugglare och bankrånare utsätter oss medborgare för allvarliga brott. Drivkraften är nästan alltid densamma. Det handlar om att tjäna pengar. Är det stora belopp kan det bli aktuellt med penningtvätt för att dölja den kriminella bakgrund som pengarna har. Organiserad brottslig verksamhet får sällan sitt slut genom ett eller flera fängelsestraff.

Andra personer, kurirer och medarbetare, fyller snabbt ut luckorna - och verksamheten kan fortsätta som förut.

Det räcker idag inte med att rikta in sig på kriminella utövare. Samhällets insatser måste även vara orienterade mot grunden och smörjmedlet för organiserad brottslighet - kriminella pengar och vinster av brott.

I Alliansregeringens nationella mobilisering mot grov organiserad brottslighet som nyligen inletts är självklart polis och åklagare viktiga aktörer, men även andra som till exempel Skatteverket, Tullen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

Även lagar och regler måste anpassas efter utvecklingen. Ett nytt kraftfullt verktyg infördes i fjol och har gjort det enklare för polisen att ta hand om vinster som har sitt ursprung i grova brott. Det kan röra sig om pengar men också föremål: bilar, båtar, motorcyklar och klockor.
Ännu ett viktigt steg har nu tagits genom en ny lag mot penningtvätt, som gör det lättare att beivra brottslighet och efterföljande penningtvätt.

Sedan tidigare har bland annat banker, valutaväxlare och kasinon ett särskilt ansvar för att deras verksamheter inte utnyttjas för illegala syften. Bolag som erbjuder bokförings- och revisionstjänster är exempel på aktörer som nu tillkommer. Samma gäller för advokater och revisorer.

I den nya lagen ställs krav på att aktörer som omfattas av lagen måste lära känna sin kund. Kontroll av en verklig huvudmans identitet och att ta reda på uppgifter om en affärsförbindelses syfte är några exempel på vad som kan behöva göras för att förhindra brott. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen. Vissa nya och skärpta möjligheter att ingripa införs.

Lagen har sitt ursprung i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet, som EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra. Internationellt samarbete är viktigt mot penningtvätt, där skillnader i lagar och regler mellan länder utnyttjas för att dölja kriminella pengars ursprung.

Den tidigare regeringen förhalade införandet av en effektiv lagstiftning mot penningtvätt vilket öppnade möjligheter för kriminella. Sverige ådrog sig internationell kritik - något som Alliansregeringen nu har rättat till.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är eniga om att kraftigt förstärka arbetet mot grov organiserad brottslighet. Vår förhoppning när vi nu gått in i ett Europaår med val till Europaparlamentet i juni och ett svenskt ordförandeskap i EU i höst är att samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet ytterligare förbättras. Samtidigt ska brottsofferfrågor och rättssäkerhetsgarantier inom EU sättas i fokus.

torsdag 12 mars 2009

Nytt grepp om länsrätten

I dag presenterar regeringen sitt förslag till framtida länsrättsorganisation. I förslaget tas ett helhetsgrepp som skapar förutsättningar för att höja kvaliteten och effektiviteten i den dömande verksamheten. Dagens 23 länsrätter föreslås bli tolv. Förslaget innebär att länsrätten i Malmö blir kvar.
Länsrätterna hade från början ett relativt begränsat målområde. Antalet måltyper har efterhand ökat och idag hanterar länsrätterna mer än 500 olika måltyper. Komplexiteten i många av länsrätternas mål leder till ett ökat behov av specialisering och kompetensutveckling. Detta behov är särskilt stort vad gäller vissa skattemål men gäller även andra måltyper.

Länsrätterna skiljer sig åtskilligt i storlek. Vid de mindre länsrätterna är utrymmet för specialisering och utvecklade beredningsorganisationer litet. Krav på en förändring av länsrättsorganisationen har kommit från domstolarna själva men också från andra intressenter som till exempel myndigheter och näringslivsorganisationer.
Regeringens målsättning är att skapa en organisatorisk struktur för förvaltningsdömandet som ska hålla under en längre tid. Genom större förvaltningsdomstolar skapas förutsättningar för bättre specialisering och kompetensutveckling.

Verksamhetsmässiga skäl måste alltid vägas mot tillgängligheten för allmänheten och andra intressenter. Dessa utgångspunkter för reformen har därför i varje enskilt fall vägts samman för att nå fram till en långsiktigt hållbar organisation i hela landet. Regeringen har därför i Norrland valt att behålla några länsrätter i sin nuvarande storlek. Detta på grund av att de norra delarna av landet har en speciell situation när det gäller avstånd.

Regeringens förslag innebär att länsrätter kommer att finnas i Falun, Göteborg, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. För Länsrätten i Malmö innebär förslaget ingen förändring.

Regeringens förslag lämnas i en proposition som inom några dagar lämnas över till riksdagen. Regeringen föreslår också i propositionen att de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans ska byta namn från länsrätt till förvaltningsrätt. Avsikten är att förändringarna bör träda i kraft den 15 februari 2010.

lördag 7 mars 2009

Ystad ett föredöme i kamp mot mc-gängen

Regeringen har i dagarna fattat ett beslut som innebär en ytterligare förstärkning av insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Länspolismästare Carin Götblad har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.


Enligt Rikskriminalen finns ungefär ett drygt 50-tal organiserade kriminella nätverk i hela landet och Skåne utgör tyvärr inget undantag Framförallt handlar det om Hells Angels, Bandidos, Outlaws samt deras stödklubbar som etablerar sig runt om i Sverige. Ökad internationalisering och EU:s utvidgning har fört in en ny typ av brottslighet där bland annat narkotikasmuggling, människohandel och vapenhandel blandas.


Förra året drabbades Ystad och Österlen av att mc- gäng ville etablera sig i trakten. Med kommunalrådet Thomas Lantz (M) i spetsen startades då ett nätverk mellan de berörda kommunerna. Gängets etablering i Ystad förhindrades framgångsrikt genom att polisen intensifierade sina insatser med att störa deras verksamhet och att ystadborna tydligt markerade sitt motstånd.


Målsättningen med regeringens satsning är att de personer som ägnar sig åt denna typ av brottslighet ska få det allt svårare att fortsätta med sin verksamhet. Den som vill lämna gängen kan behöva hjälp och stöd i olika avseenden. Myndigheter, kommuner och andra aktörer ska därför bli bättre på att underlätta för personer som vill bryta sin kriminella bana. För att komma åt den grova organiserade brottsligheten krävs en bred allians av olika samhällskrafter som arbetar tillsammans. Arbetet måste vara långsiktigt och innehålla både repressiva och förebyggande åtgärder.


Nu tar vi ytterligare steg för att förstärka kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Kraftfulla åtgärder för att hjälpa dem som vill lämna den kriminella världen och för att förhindra att särskilt ungdomar dras in i kriminell verksamhet är centralt. Samtidigt ökar vi myndigheternas förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.


Ystad kommun och dess invånare markerade tydligt att man inte accepterar närvaron av grovt kriminella gäng. Vi arbetar för att övriga Sverige skall ta efter deras goda exempel.

Ystad ett föredöme i kamp mot mc-gängen

Regeringen har i dagarna fattat ett beslut som innebär en ytterligare förstärkning av insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Länspolismästare Carin Götblad har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.

Enligt Rikskriminalen finns ungefär ett drygt 50-tal organiserade kriminella nätverk i hela landet och Skåne utgör tyvärr inget undantag Framförallt handlar det om Hells Angels, Bandidos, Outlaws samt deras stödklubbar som etablerar sig runt om i Sverige. Ökad internationalisering och EU:s utvidgning har fört in en ny typ av brottslighet där bland annat narkotikasmuggling, människohandel och vapenhandel blandas.

Förra året drabbades Ystad och Österlen av att mc- gäng ville etablera sig i trakten. Med kommunalrådet Thomas Lantz (M) i spetsen startades då ett nätverk mellan de berörda kommunerna. Gängets etablering i Ystad förhindrades framgångsrikt genom att polisen intensifierade sina insatser med att störa deras verksamhet och att ystadborna tydligt markerade sitt motstånd.

Målsättningen med regeringens satsning är att de personer som ägnar sig åt denna typ av brottslighet ska få det allt svårare att fortsätta med sin verksamhet. Den som vill lämna gängen kan behöva hjälp och stöd i olika avseenden. Myndigheter, kommuner och andra aktörer ska därför bli bättre på att underlätta för personer som vill bryta sin kriminella bana. För att komma åt den grova organiserade brottsligheten krävs en bred allians av olika samhällskrafter som arbetar tillsammans. Arbetet måste vara långsiktigt och innehålla både repressiva och förebyggande åtgärder.

Nu tar vi ytterligare steg för att förstärka kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Kraftfulla åtgärder för att hjälpa dem som vill lämna den kriminella världen och för att förhindra att särskilt ungdomar dras in i kriminell verksamhet är centralt. Samtidigt ökar vi myndigheternas förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.

Ystad kommun och dess invånare markerade tydligt att man inte accepterar närvaron av grovt kriminella gäng. Vi arbetar för att övriga Sverige skall ta efter deras goda exempel.

måndag 2 mars 2009

En bra skola ger tryggare barn

Jag vill tacka för Karin Jordås replik i Kvällsposten den 25 feburari. [Karin replikerade på min ursprungliga artikel i Kvällsposten 22 januari i år]. Hon pekar på en viktig punkt i kampen mot kriminalitet: behovet av förebyggande åtgärder för unga. De vuxnas roll som förebilder är viktig för att de unga ska kunna ”skapa självkänsla, framtidstro och möjlighet att bygga ett bra liv”, skriver hon.

Kampen för det goda samhället sker på två nivåer. Dels genom förebyggande åtgärder som minskar risken för att unga ska hamna i de kriminellas klor och dels genom begränsning av de kriminellas verksamhet.

Samhället måste markera vilka gränser som gäller för umgänget människor emellan. Därför har rättsamhället en skyldighet att gripa och lagföra de som undergräver vår trygghet. Här kan samhället inte kompromissa. De som hotar andra människors trygghet och integritet måste konfronteras och straffas. Det är den ena biten.

Den andra biten innebär kampen att förebygga kriminalitet bland unga. Många ungdomar lever i utanförskap. De saknar goda förebilder som inspirerar till personlig utveckling. Barn boende på Mosippan tvingades till snatterier och det dröjde för länge innan de fick hjälp från kommunen. När föräldrar och vuxna boende i Rosengård gav sig ut i decembernatten avtog kravallerna. Goda förebilder har alltså stor betydelse för de ungas attityder.

Det gäller att tidigt fånga upp de som det går snett för. De första åtgärderna som sätts in får inte vara passiv ”vård i hemmet”, utan de måste vara skarpa och gå till botten med problemet. Där är föräldraansvaret en viktig del som inte får underskattas eller ignoreras.

Det goda samhället är mer än lagar och institutioner. Lokala satsningar kan lägga grunden för ett tryggare samhälle där de unga inkluderas istället för att utestängas. Därför satsar Alliansregeringen på en kraftfull upprustning och reformering av skolan. Vi har gett skolledningar och lärare medel för att utveckla en trygg och bra skola. Det innebär också att ordningen i skolan kan återställas.

En bra skola tillsammans med vettiga och drogfria fritidsaktiviteter är viktiga för att tidigt öka de ungas insikt och engagemang. Utbildningarna måste även anpassas efter de ungas egna behov. Därför behöver inte alla utbildningar vara teoretiskt inriktade.

Unga påverkas starkt av sin omgivning, i första hand av kompisar. Men även vuxenvärdens normer och bra föräldraförebilder är centrala och är därför viktigare än någonsin.

Karin Jordås efterlyser bl a föräldrautbildning, fler fritidsaktiviteter och bättre skolhälsovård – dvs sådant som S i Malmö har ignorerat. Även om hennes förslag inte är nya så förtjänar de ändå uppmärksamhet och respekt. I kampen för det goda samhället måste alla goda förslag beaktas och partipolitiskt rävspel får inte stå i vägen för bra idéer. En god idé är alltid en god idé – oavsett vem som kom på den.

Det brukar sägas att barnen är vår framtid, men de är viktigare än så. De är vår samtid och därför måste vi ta hand om dem redan i dag.

lördag 28 februari 2009

Svartklubbar ska stängas - inte legaliseras

Det vore välbehövligt att polisen får befogenhet att stänga verksamheter som bryter mot ordningsstadgan eller alkoholföreskrifterna. Brandmyndigheten har idag rätt att stänga verksamheter som bryter mot brandföreskrifterna.
Den S-ledda kulturnämnden i Malmö har satsat en miljon kronor på en utredning om den så kallade spontankulturen. Deras slutsats är att ”kommunen ska gå på svartklubb för att leta lämpliga kandidater till alkoholtillstånd” eftersom ”[sådana] klubbar upplever regler för alkoholtillstånd och öppettider som ett hinder”. Det är nog ett av de minst genomtänkta förslagen på länge.

Polisen och andra myndigheter har fört en långvarig kamp mot svartklubbar och i slutet av 2007 presenterades ett tio-punktsprogram mot ungdomsbrottslighet där kampen mot svartklubbarna var central. Svartklubbar är ett hot mot samhället eftersom de ofta drivs av kriminella och organiserad brottslighet. Samtidigt fungerar de även som en rekryteringsbas för ungdomar som kan lockas in ett yrkeskriminellt liv.

Det ligger alltså i samhällets intresse att bekämpa svartklubbarna. Därför är det häpnadsväckande att ledande kommunala företrädare vill legalisera svartklubbarna och därmed förbättra möjligheterna för den organiserade brottsligheten att fortsätta sin ljusskygga verksamhet.

”Det är vår idé och jag tror fortfarande på den”, säger Charlotte Bergström (MP) till Sydsvenskan 3 feb. Mycket ska man höra innan öronen trillar av, men det här tar nog priset. Inte nog med att de röd-gröna vill legalisera svartklubbarna – man vill dessutom göra det med dina, dvs skattebetalarnas pengar. Denna oansvarighet måste stoppas.

Malmö är redan hårt ansatt av kriminella gäng och organiserad brottslighet och alla goda förslag för att bekämpa dem är välkomna. Men att eliminera kriminaliteten genom att legalisera dess verksamhet är definitivt fel väg att gå. Man skyddar inte hönsen genom att ge räven nycklarna till hönshuset.

fredag 20 februari 2009

Nu skärper vi straffet för det grövsta våldsbrottet

Sättet på vilket vissa människor behandlar varandra har blivit allt råare. Vi moderater tolererar inte det ökande våldet i vårt land. Regeringen tar våldsbrottsligheten på allvar genom att öka insatserna för brottsbekämpningen - på några få år förstärks polisen med nära 3 000 nya poliser - och genom en skärpt strafflagstiftning. Samtidigt ska vi ha en kriminalvård som gör en positiv skillnad.

Det grövsta våldsbrott man kan göra sig skyldig till är att beröva en annan människa livet. Detta måste tydligt komma till uttryck i straffen för mord, men så är inte fallet i dag. Regeringen lägger därför i dagarna fram lagförslag till riksdagen som både ökar möjligheten för domstolarna att döma till skärpta straff och mer nyanserade straff för mord.

Idag har domstolarna enbart två alternativ när de ska bestämma hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för mord: Antingen ett tidsbestämt straff på tio år eller ett livstidsstraff.

Högsta domstolen slog 2007 fast att livstidsstraffet ska förbehållas de allra allvarligaste fallen av mord. Detta har lett till att normalstraffet för mord har blivit tio års fängelse, vilket inneburit en generell sänkning av straffnivån. Detta rimmar illa med vår skärpta syn på allvarliga våldsbrott där mord ska vara det grövsta brottet.

Livstidsstraffen tidsbestäms numera i princip alltid till 18 år och uppåt. Det innebär att skillnaden i faktisk tid en morddömd person tillbringar i fängelse kan vara mycket stor. Den livstidsdömde kan i praktiken få ett dubbelt så långt straff som den som döms till fängelse i tio år. Trots detta är det många gånger ganska små skillnader mellan olika gärningar som avgör om straffet blir det ena eller det andra. Dessa skillnader framstår som obegripliga.

Regeringen föreslår nu att straffskalan för mord ändras till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Detta skapar utrymme för skärpta straff och för mer nyanserad bedömning. Detta förslag ska riksdagen besluta om under våren. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft i juli. Förslaget är början på en större straffreform. Straffskalan för mord kan sägas utgöra ett tak som straffnivåerna för annan allvarlig våldsbrottslighet måste ställas i relation till.

Det är därför särskilt viktigt att straffen för detta brott är proportionerliga och rimliga. Genom den kommande större straffreformen kommer grov misshandel, grov våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och andra allvarliga våldsbrott leda till skärpta straff och återfall i brott få större konsekvenser än idag. Detta sammantaget drar undan grunden för brottsligheten och ökar tryggheten för alla och allra mest för dem som idag lever sina liv i skuggan av brott och i rädsla att bli utsatta för våld och övergrepp.

Vi bekämpar våldet genom skärpta straff och fler synliga poliser. Vi behöver dessutom bra skolor och fortsatt kamp mot utanförskap. Det ska bli lättare att lämna kriminalitet och svårare att vara en del av den.

torsdag 29 januari 2009

Metallstölder drabbar hela samhället

Metallstölderna ökade lavinartat under högkonjunkturen. Nu kan trenden förhoppningsvis ha vänt. Polisen i Lund har häktat två män misstänkta för titanstölden i Lund i somras. Då stals över 60 ton titan från Alfa Laval.
I juli 2008 dömdes fem män till fängelse av Göteborgs tingsrätt för omfattande metallstölder. Domen var ett direkt resultat av polisprojektet Kopparorm i Västra Götaland. Trots att organiserad brottslighet ligger bakom prioriteras metallstölder lågt av Rikspolisstyrelsen. Det är märkligt givet den stora ökningen av metallstölder de senaste åren. Därför borde erfarenheterna från Kopparorm användas nationellt.

Stölderna är förödande för de drabbade och effekterna hotar samhällets infrastruktur. Järnvägen mellan Skåne och Blekinge utsätts regelbundet för stölder så att trafiken stoppas. Radiomaster slaktas på sina delar så att radiotrafiken slås ut. Kraftbolag blir bestulna på sina kablar vilket hotar elförsörjningen. Frågan är om inte kabelstöld borde rubriceras som sabotage.

Metall är en anonym produkt. Det är enkelt att ta bort ägarmärkning vilket lockar skumma skrothandlare och hälare. Den internationella efterfrågan gör tillväxtländer i Asien mindre nogräknade. Därför måste problemet uppmärksammas på internationell nivå – även inom EU.

Förrförra året fick Rikskriminalen i uppdrag att kartlägga metallstölderna eftersom samlad kunskap om skadeverkningarna på samhället saknades. Kartläggningen gav tyvärr inte några större resultat. Det är beklagligt och kan i värsta fall medföra ödesdigra konsekvenser för samhället och företagen.

Samhället måste anpassa brottsrubricering och straffsatser utifrån metallstöldernas farliga samhällseffekter. Att stjäla metall är ingen småkriminalitet. Det påverkar samhällets funktion i grunden, främst infrastrukturen som vi alla är beroende av. Därför ligger det i allas intresse att metallstölderna stoppas.

torsdag 22 januari 2009

Trendbrott mot MC-brottsligheten

Onsdagen den 7 januari dömdes en av ledarna för Bandidos till nio års fängelse för bl a två bilbomber. Han satt redan bakom lås och bom när domen föll för misshandel av ett rättegångsvittne. Domen är en seger för samhället, men tyvärr rätt ovanlig. Ibland blir gangsterledare föremål för missriktad beundran, vilket nyligen visades av Carolina Gynnning som ansåg att Hells Angels-ledaren var ”en jättego kille”.

Problemet är dock större än grodor från en tv-kändis. Många ungdomar föds och lever i utanförskap. De saknar ofta goda förebilder som inspirerar till de fantastiska utvecklingsmöjligheter som vårt land erbjuder i form av utbildning och arbete. De goda förebilderna har stor betydelse för ens personliga utveckling.

Om livet har präglats av stängda dörrar, diskriminering och utanförskap påverkas självkänslan negativt. Då kan ett skenbart bekymmerslöst gangsterliv te sig lockande. Denna utveckling är oroande och måste stoppas. Därför är domen mot Bandidosledaren en klar signal att samhället inte accepterar kriminalitet som självförverkligande.

Samhället måste bemöta den organiserade kriminaliteten och gängen med genomtänkta och kraftfulla åtgärder. Alliansens paket består av en rad kraftfulla insatser.

Vi satsar på fler poliser. Vi säkerställer upprustningen av polisen och då kan målet förverkligas med 20 000 poliser år 2010. Vi fullföljer arbetet med straffskärpningar så att grova brott bemöts strängare och att återfallsbrott leder till högre straff.

Vi vill se en bred mobilisering mot grov organiserad brottslighet. Vi kraftsamlar ytterligare för att kunna slå tillbaka mot den brottslighet som kanske utgör det största enskilda hotet mot samhället. Vi presenterar särskilda insatser riktade mot ungdomsbrottslighet som kan vara inkörsporten till grov kriminalitet. Vi vill säkerställa att brottsoffer ska få upprättelse.

Därför utses 200 specialtränade poliser som i nio aktionsgrupper ska fokusera på den organiserade brottsligheten. En av dem placeras i Malmö redan nu i sommar. Aktionsgrupperna ska samarbeta med Säpo och olika myndigheter som skatteverket, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården m fl.

Vi sammanlänkar även rättsväsendet med andra politikområden. En väl fungerande skola, arbete eller sysselsättning har stor betydelse för förebyggandet av brottslighet. Kommunerna spelar också en stor roll i brottsbekämpningen. Frågor som bygglov och serveringstillstånd är kommunala frågor och rätt beslut i dessa frågor kan minska den organiserade brottsligheten.

Många yrkeskriminella lever på bidrag och skattefiffel och därför måste vi undanröja möjligheterna för dem att missbruka välfärdssystemen. Det har lyckats förr – Al Capone dömdes aldrig för våldsbrott eller mord, utan han dömdes till elva års fängelse för skattebrott. Det visar att ingen går säker för lagens långa arm.