tisdag 21 april 2009

Förbättra samarbetet mot grov brottslighet

Människohandlare, narkotikasmugglare och bankrånare utsätter oss medborgare för allvarliga brott. Drivkraften är nästan alltid densamma. Det handlar om att tjäna pengar. Är det stora belopp kan det bli aktuellt med penningtvätt för att dölja den kriminella bakgrund som pengarna har.

Organiserad brottslig verksamhet får sällan sitt slut genom ett eller flera fängelsestraff. Andra personer, kurirer och medarbetare, fyller snabbt ut luckorna – och verksamheten kan fortsätta som förut.

Det räcker i dag inte med att rikta in sig på kriminella utövare. Samhällets insatser måste även vara orienterade mot grunden och smörjmedlet för organiserad brottslighet – kriminella pengar och vinster av brott.

I alliansregeringens nationella mobilisering mot grov organiserad brottslighet som nyligen inletts är självklart polis och åklagare viktiga aktörer, men även andra som till exempel Skatteverket, Tullen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Även lagar och regler måste anpassas efter utvecklingen. Ett nytt kraftfullt verktyg infördes i fjol och har gjort det enklare för polisen att ta hand om vinster som har sitt ursprung i grova brott. Det kan röra sig om pengar men också föremål: bilar, båtar, motorcyklar och klockor.

Ännu ett viktigt steg har nu tagits genom en ny lag mot penningtvätt, som gör det lättare att beivra brottslighet och efterföljande penningtvätt. Sedan tidigare har bland annat banker, valutaväxlare och kasinon ett särskilt ansvar för att deras verksamheter inte utnyttjas för illegala syften. Bolag som erbjuder bokförings- och revisionstjänster är exempel på aktörer som nu tillkommer. Samma gäller för advokater och revisorer.

I den nya lagen ställs krav på att aktörer som omfattas av lagen måste lära känna sin kund. Kontroll av en verklig huvudmans identitet och att ta reda på uppgifter om en affärsförbindelses syfte är några exempel på vad som kan behöva göras för att förhindra brott. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen. Vissa nya och skärpta möjligheter att ingripa införs.

Lagen har sitt ursprung i det så kallade tredje penningtvättsdirektivet, som EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra. Internationellt samarbete är viktigt mot penningtvätt, där skillnader i lagar och regler mellan länder utnyttjas för att dölja kriminella pengars ursprung.

Den tidigare regeringen förhalade införandet av en effektiv lagstiftning mot penningtvätt vilket öppnade möjligheter för kriminella. Sverige ådrog sig internationell kritik – något som alliansregeringen nu har rättat till.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är eniga om att kraftigt förstärka arbetet mot grov organiserad brottslighet. Vår förhoppning när vi nu gått in i ett Europaår med val till Europaparlamentet i juni och ett svenskt ordförandeskap i EU i höst är att samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet ytterligare förbättras. Samtidigt ska brottsofferfrågor och rättssäkerhetsgarantier inom EU sättas i fokus.

tisdag 14 april 2009

Ny politik för gränsöverskridande brottslighet

Europa har förändrats de senaste 50 åren. Där vi tidigare såg motsättningar och krig ser vi idag ett gränslöst samarbete mellan Europas länder. Vi européer rör oss genom Europa på ett sätt som tidigare generationer aldrig kunnat föreställa sig. Detta är självfallet positivt. Men även brottsligheten rör sig lättare. Nästan all narkotika som finns i Sverige kommer hit via annat EU-land. Människohandel och IT-brottslighet är till sin natur gränsöverskridande. Svenska kriminella gäng ingår i internationella nätverk.

För att komma till rätta med brottsligheten i Sverige räcker det därför inte att vi i Sverige blir bättre på brottsbekämpning. Den internationella brottsligheten måste bekämpas redan innan den kommer hit. Vi måste därför samarbeta mer kring brottsbekämpning i Europa.

Vi måste bli bättre på att utbyta information. Om varje medlemsland helt på egen hand ska bygga upp en kunskapsbas om den internationella brottsligheten kommer kriminaliteten alltid ha övertaget. Vi har redan kommit överens om flera instrument om informationsutbyte mellan brottbekämpande myndigheter. Vi håller just nu på och genomför en överenskommelse som kopplar samman våra länders bilregister, DNA-register och fingeravtrycksregister. Att lättare få fram DNA eller fingeravtryck från andra länder kommer leda till att fler narkotikasmugglare och människohandlare åker fast.

Dessutom måste våra brottsbekämpande myndigheter bli bättre på att samarbeta i större utredningar. Europol förbättrar samarbete mellan respektive lands polis mot organiserad brottslighet och terrorism. Eurojust underlättar samordnade utredningar mellan Europas åklagare i stora brottsutredningar.

Vi måste också se till att lagstiftningen mot den allra grövsta brottsligheten har vissa gemensamma inslag. När det gäller t.ex. narkotika och människohandel är det rimligt att det finns vissa miniminivåer för vad som ska vara straffbart. Om ett land ser mindre allvarligt på narkotikabrott leder det till att narkotikan rör sig lättare i hela Europa.

Vi har inom EU också kommit överens om instrument för att erkänna varandras domar och beslut. Döms man till fängelse i ett annat medlemsland ska man helst avtjäna straffet i sitt eget land. Döms man till böter i ett land ska böterna kunna drivas in över hela EU. Det kunde tidigare ta lång tid att få misstänkta brottslingar överlämnade mellan medlemsstaterna. Nu kan det gå på några dagar. Den enskilde slipper långa frihetsberövanden i väntan på överförande och förutsebarheten ökar. Vi kommer arbeta för att dessa åtgärder ska följas av fler och att de vi redan kommit överens om förbättras.

Ett förstärkt samarbete om brottsbekämpning måste dock gå hand i hand med ett utbyggt skydd för den enskildes rättigheter inom EU. Vi behöver komma överens om ökad rättssäkerhet i brottmål vad gäller exempelvis rätt till försvarsadvokat, tolkning och information om vad man är misstänkt för. Dessutom behöver skyddet för enskildas personuppgifter stärkas. En nödvändig balans mellan brottsbekämpning och den enskildes rättigheter måste upprätthållas.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet och några veckor senare blir Sverige ordförandeland i EU. Vi Moderater vill förstärka samarbetet inom EU mot narkotika, människohandel och annan grov gränsöverskridande brottslighet, samtidigt som rättssäkerhetsgarantier och brottsofferfrågor sätts i fokus.