torsdag 12 mars 2009

Nytt grepp om länsrätten

I dag presenterar regeringen sitt förslag till framtida länsrättsorganisation. I förslaget tas ett helhetsgrepp som skapar förutsättningar för att höja kvaliteten och effektiviteten i den dömande verksamheten. Dagens 23 länsrätter föreslås bli tolv. Förslaget innebär att länsrätten i Malmö blir kvar.
Länsrätterna hade från början ett relativt begränsat målområde. Antalet måltyper har efterhand ökat och idag hanterar länsrätterna mer än 500 olika måltyper. Komplexiteten i många av länsrätternas mål leder till ett ökat behov av specialisering och kompetensutveckling. Detta behov är särskilt stort vad gäller vissa skattemål men gäller även andra måltyper.

Länsrätterna skiljer sig åtskilligt i storlek. Vid de mindre länsrätterna är utrymmet för specialisering och utvecklade beredningsorganisationer litet. Krav på en förändring av länsrättsorganisationen har kommit från domstolarna själva men också från andra intressenter som till exempel myndigheter och näringslivsorganisationer.
Regeringens målsättning är att skapa en organisatorisk struktur för förvaltningsdömandet som ska hålla under en längre tid. Genom större förvaltningsdomstolar skapas förutsättningar för bättre specialisering och kompetensutveckling.

Verksamhetsmässiga skäl måste alltid vägas mot tillgängligheten för allmänheten och andra intressenter. Dessa utgångspunkter för reformen har därför i varje enskilt fall vägts samman för att nå fram till en långsiktigt hållbar organisation i hela landet. Regeringen har därför i Norrland valt att behålla några länsrätter i sin nuvarande storlek. Detta på grund av att de norra delarna av landet har en speciell situation när det gäller avstånd.

Regeringens förslag innebär att länsrätter kommer att finnas i Falun, Göteborg, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö. För Länsrätten i Malmö innebär förslaget ingen förändring.

Regeringens förslag lämnas i en proposition som inom några dagar lämnas över till riksdagen. Regeringen föreslår också i propositionen att de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans ska byta namn från länsrätt till förvaltningsrätt. Avsikten är att förändringarna bör träda i kraft den 15 februari 2010.